Owu-2028

OWU nr 2028

Załącznik nr 1

Ogólne Warunki Umowy na świadczenie usług marketingowych

Nr 2028  z dnia 09.08.2023r.

I. Niniejsze OWU stanowi zbiór zasad i postanowień, które mają zastosowanie do Umów zawieranych przez Wykonawcę ze Zleceniodawcami, stanowiąc integralną część Umowy.

II. OWU ma zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez Wykonawcę, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, w stosunkach B2B.

III. Niniejsze OWU wiąże Zleceniodawcę, o ile zostało mu doręczone na piśmie, lub udostępnione w formie elektronicznej najpóźniej z chwilą zawarcia Umowy. Jeżeli Wykonawca oraz Zleceniodawca pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, OWU wiąże Zleceniodawcę bez konieczności jego każdorazowego doręczenia lub udostępnienia, o ile zostało prawidłowo doręczone lub udostępnione przed zawarciem pierwszej Umowy.

IV. Wiążąca dla danej Umowy zawartej ze Zleceniodawcą jest tylko wersja OWU dostarczona lub udostępniona Zleceniodawcy wraz z Formularzem Umowy.

V. W razie sprzeczności postanowień Formularza Umownego z postanowieniami OWU, decydujące znaczenie ma treść Formularza Umownego.

Słownik pojęć:

OWU – Ogólne Warunki Umowy na świadczenie usług marketingowych, świadczonych przez Wykonawcę;

Wykonawca – Social Dreams spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrej, ul. Klimczoka 198, 43-360 Bystra, NIP: 9372736564, REGON: 389419750, KRS:  0000910947;

Zleceniodawca lub Kontrahent – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Wykonawcą Umowę o świadczenie usług marketingowych;

Strony – Zleceniodawca oraz Wykonawca;

Umowa – Umowa na świadczenie usług Marketingowych zawierana ze Zleceniodawcą, o treści wskazanej w Formularzu Umowy oraz stanowiącym jego integralną część OWU;

Formularz Umowy – dokument zawierający zindywidualizowane postanowienia Stron Umowy;

Potencjalny Klient – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zainteresowana usługami lub produktami Zleceniodawcy;

Lead – pozyskane w toku działań marketingowych Wykonawcy, dane Potencjalnego Klienta Zleceniodawcy takie jak: Imię (lub imię i nazwisko), miejscowość zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy Administratora 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

Administrator Danych Osobowych (ADO) – Zleceniodawca jako podmiot samodzielnie ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę.

Procesor – Wykonawca działający w imieniu Zleceniodawcy jako Podmiot Przetwarzający;

Dane Osobowe – wszelkie informacje pozyskane w toku realizacji Umowy przez Wykonawcę, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, żyjącej osoby fizycznej.

I. PRZEDMIOT UMOWY:

1. Na mocy zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się względem Zleceniodawcy do świadczenia usług marketingowych i konsultingowych, mających na celu zwiększenie rozpoznawalności Zleceniodawcy,
a w konsekwencji pozyskaniu, oraz przekazaniu Zleceniodawcy, Leadów udostępnionych Wykonawcy przez Potencjalnych Klientów.

2. Usługi marketingowe lub konsultingowe, o których mowa w pkt 1, zlecone są Wykonawcy na zasadzie wyłączności, oraz mogą polegać na:

a) administrowaniu kontami w serwisach społecznościowych;

b) przeprowadzaniu na rzecz Zleceniodawcy kampanii marketingowych;

jak również innych działań, indywidualnie uzgodnionych, wskazanych w Formularzu Umowy.

II PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

 1. Wykonawca świadczy usługi, na zasadach określonych
  w Umowie i niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.

 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość
  i jakość wykonywanych czynności stanowiących przedmiotu Umowy.

 3. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot Umowy
  w sposób należyty, z najwyższą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje kwalifikacjami, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zleconych zadań.

 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Kontrahenta.

 6. Za działania i zaniechania podmiotów, za pomocą których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, odpowiada jak za własne działania i zaniechania.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY:

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się udostępniać
  i przekazywać Wykonawcy wszelkie informacje oraz dokumentację niezbędną do prawidłowego wykonywania Umowy, w tym przede wszystkim haseł dostępowych, wzorów używanych przez Kontrahenta znaków, logotypów, nazw produktów; niezbędnych do realizacji celu Umowy.

 2. Zleceniodawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie
  i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, w tym
  w szczególności prawa ochronne do znaków towarowych, prawa rejestracji wzorów przemysłowych) do oznaczeń firmowych, oraz że wykorzystanie przez Wykonawcę przekazanych materiałów nie będzie stanowiło jakiegokolwiek naruszenia przepisów obowiązującego prawa, ani nie będzie naruszać praw osób trzecich.

 3. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonywać z Wykonawcą uzgodnień w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w terminie 4 dni od daty zgłoszenia problemu przez Wykonawcę.

 4. Zleceniodawca zobowiązuje się podać w Formularzu Umowy wiążący kanał komunikacji z Wykonawcą, oraz wskazać osobę odpowiedzialną, oraz prawidłowo umocowaną do reprezentowania Kontrahenta
  w procesie realizacji Umowy.

 5. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron Umowy adresu e-mailowego lub numeru telefonu, niezbędne jest powiadomienie o tym fakcie drugiej Strony na piśmie.
  W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie, wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za skuteczne doręczenie. Zmiana adresu e-mailowego lub numeru telefonu nie stanowi zmiany umowy.

IV. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY, AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻENIE, WYPOWIEDZENIE

 1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się pozyskać dla Zleceniodawcy określoną w Formularzu Umowy liczbę Lead-ów. Umowa automatycznie wygasa po upływie 30 (trzydzieści) dni od dnia przekazania Zleceniodawcy ostatniego pozyskanego Lead-a, chyba że Kontrahent zleci Wykonawcy w wyżej wskazanym okresie pozyskanie kolejnych Lead-ów.

 2. Zleceniodawca działając wspólnie z Wykonawcą, może rozwiązać Umowę w każdym czasie za obopólnym porozumieniem.

 3. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do jej wykonywania, lub braku realizacji jej przedmiotu
  w okresie 3 (trzech) miesięcy od dnia jej zawarcia – oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone
  w terminie 7 (siedem) dni od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Kontrahenta na realizację Umowy.

 4. Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę  postanowień rozdziału „III Prawa i obowiązki Zleceniodawcy”, jak również braku terminowej zapłaty wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, będzie on uprawniony do żądania zapłaty odszkodowania
  (kary umownej) w wysokości iloczynu liczby pozostałych do pozyskania Lead-ów oraz ich jednostkowej wartości określonej w Formularzu Umowy.

V. WYNAGRODZENIE

 1. Tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma od Zleceniodawcy wynagrodzenie, obliczone jako iloczyn pozyskanych Leadów oraz ich wartości jednostkowej określonej w Formularzu Umowy.

 2. Umowa zostaje zawarta na określoną w formularzu zamówienia ilość leadów, natomiast płatność za całą ustaloną w formularzu ilość odbywa się dopiero po 3 (trzech) otrzymanych przez Zleceniodawcę leadach, jeśli wszystkie z nich spełnią ustalone kryteria (kryteria: nastąpił skuteczny kontakt telefoniczny z leadem oraz lead posiada firmę z zadłużeniem).

 3.  Jeśli otrzymane przez Zleceniodawcę leady spełnią ustalone kryteria (kryteria: lead posiada zadłużoną firmę i nastąpił skuteczny kontakt z leadem), Wykonawca ma prawo wystawić fakturę za całą ustaloną w formularzu zamówienia liczbę leadów, jednocześnie zobowiązując się, że po otrzymaniu płatności pozyska pozostałą liczbę leadów (wskazaną na formularzu zamówienia, pomniejszoną o 3 leady, które zostały wcześniej pozyskane). Jednocześnie Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić otrzymaną fakturę w terminie do 7 dni od daty jej dostarczenia przez Wykonawcę drogą elektroniczną (mailową)

 4. Jeśli otrzymane przez Zleceniodawcę leady nie spełnią ustalonych kryteriów (kryteria: lead nie posiada zadłużonej firmy lub nastąpił brak możliwości skutecznego kontaktu z leadem mimo 10-14 prób na przestrzenii min. 14 dni) Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy, rezygnując jednocześnie z pozyskania przez Wykonawcę na jego poczet kolejnych leadów. Powoduje to jednocześnie brak konieczności dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy, a Wykonawce zwalnia z pozyskania pozostałej ilości leadów ustalonych w formularzu. Wymagane jest wtedy pisemne złożenie przez Zleceniodawcę wypowiedzenia/odstąpienia umowy powołując się na ten zapis (akceptowalna jest forma elektroniczna jako skan wypowiedzenia/odstąpienia od umowy).

 5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy (przy spełnieniu warunku z punktu 3), będzie płatne na podstawie faktury/faktur VAT wystawionej/wystawionych przez Wykonawcę, w terminie 7 (siedem) dni na rachunek bankowy wskazany w wyżej wymienionym dokumencie księgowym.

 6. Strony zastrzegają, iż do czasu zapłaty przez Zleceniodawcę na rzecz Wykonawcy, wynagrodzenia należnego na podstawie punktu 3), Wykonawca będzie uprawniony do wstrzymania się z realizacją dalszych działań, do czasu otrzymania wyżej wskazanej płatności.

 7. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury, jej duplikatu lub korekty, bez podpisu, jak również ich doręczenie w formie elektronicznej. Za dzień doręczenia dokumentów wskazanych w zdaniu poprzednim, uznaje się dzień ich wysłania przez Wykonawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres elektronicznej skrzynki odbiorczej Kontrahenta wskazany w Formularzu Umowy.

 8. W przypadku otrzymania przez Zleceniodawcę Leadów oczywiście fałszywych lub błędnie wprowadzonych, posiadających wady uniemożliwiające Zleceniodawcy jakikolwiek kontakt z potencjalnym klientem, zobowiązany jest on do zgłoszenia ich Wykonawcy
  w terminie 14 (czternaście) dni od dnia przekazania wszystkich zamówionych Lead-ów. Wykonawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyżej wskazanych zgłoszeń. Ilość uznanych przez Wykonawcę wadliwych Leadów nie może przekroczyć 15% (piętnaście procent) ogólnej liczby zamówionych Leadów. Wykonawca może wstrzymać się
  z przeprowadzeniem procesu weryfikacji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do czasu całkowitej zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

 9. Za Lead-y wadliwe Strony Umowy uznają:

a) Lead-y zawierające fałszywe dane dotyczące tożsamości Potencjalnego Klienta;

b) Lead-y zawierające niepoprawny numer telefonu, skutkujący brakiem sygnału połączenia, lub komunikatem „nie ma takiego numeru”;

c) Lead-y, które nie odpowiadają na podejmowane próby kontaktu (mimo podjęcia minimum 14 prób kontaktu na przestrzeni minimum 14 dni)

d) Lead-y, które nie spełniają ustalonych między stronami i zapisanych w formularzu zamówienia warunków (np. ustalonej minimalnej kwoty zadłużenia firmy)

10. W przypadku potwierdzenia przez Wykonawcę przekazania wadliwych Leadów, o których mowa w pkt 9, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ich miejsce Lead-y zgodne z Umową. Zleceniodawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu, jakakolwiek bonifikata finansowa. Lead-y przekazane w ramach wymiany wadliwych Lead-ów, nie podlegają kolejnym zwrotom.

11. W przypadku zwrotów z powodu zbyt niskiego zadłużenia firmy (w przypadku leadów dotyczących restrukturyzacji/upadłości), a także zbyt niskiej kwoty kredytu frankowego lub nieobsługiwanego banku (w przypadku leadów dotyczących kredytów frankowych) Zleceniodawca zobowiązuje się nie podejmować żadnego kontaktu z leadami, które zaznacza jako zwrot z wyżej wymienionych przyczyn (dotyczy wyłącznie zwrotów zaznaczanych z powodów wymienionych w pkt.9 podpunkt d.)

12. Wykonawca osobiście i z premedytacją nie przekazuje leadów pozyskanych dla Zleceniodawcy innym firmom (lead na wyłączność),  natomiast wyklucza się odpowiedzialność wykonawcy za sytuację, w której ten sam lead trafi do innej firmy w wyniku czynników niezależnych od wykonawcy, np. Poprzez zgłoszenie się danego leada do innej firmy poprzez inną kampanię reklamową. (Dopuszcza się przekazanie leada przez wykonawcę innej firmie z premedytacją tylko i wyłącznie w przypadku leadów, które Zleceniodawca zaznaczy jako zwroty, z powodów wymienionych w pkt.9.)

13. Za dzień płatności uznawany będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

VI. ZASADY POUFNOŚCI

 1. Na podstawie niniejszej Umowy, ochronie podlegają wszelkie informacje, w tym również objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: Informacje Poufne). Informacje Poufne nie mogą być używane dla innych celów niż wskazane w Umowie.  Za informacje Poufne uważa się takie, które Strony będą sobie przekazywać w związku
  z wykonywaniem Umowy, w szczególności:

a) wszelkie informacje pisemne lub ustne bądź zapisane na nośnikach informacji, odnoszące się do działalności Stron, w szczególności: know-how, dane techniczne, organizacyjne, finansowe, prawne, mające wartość ekonomiczną, dotyczące inwestycji, projektów, zamiarów biznesowych Stron, wszelkie dokumenty i materiały dotyczące tych inwestycji, projektów, zamiarów biznesowych, tj. m. in. sprawozdania, prezentacje, raporty, opinie itp.,

b) wszelkie informacje dotyczące obecnych i przyszłych kontrahentów i partnerów biznesowych Stron, niezależnie od ich charakteru i zakresu, w tym wszelkie treści o charakterze technologicznym, handlowym, marketingowym, prawnym, finansowym, organizacyjnym, know-how lub analogicznym, w szczególności: wszelkie treści rozmów z osobami reprezentującymi kontrahentów lub partnerów biznesowych podmiotu oraz zapadłe ustalenia;

c) wszelkie treści dotyczące działalności Stron, w tym
w szczególności dotyczące procedur wewnętrznych, sposobów działania, relacji z kontrahentami;

d) informacje uzyskane jako rezultat analizowania lub przetwarzania informacji udostępnionych, niezależnie od sposobu w jaki zostały udostępnione, jakiemukolwiek podmiotowi,

e) informacje dotyczące polityki finansowej, strategii handlowej, cen, programów, programów rozwoju przedsiębiorstw Stron, programów operacyjnych, kontaktów, umów zawieranych przez Strony, kontaktów handlowych,

f) wszelkie treści dotyczące struktury organizacyjnej, zakresów odpowiedzialności, danych osobowych oraz związane z korespondencją w formie pisemnej lub elektronicznej.

 1. Strony ustalają, że ochroną na mocy niniejszej Umowy objęte są także te treści, które przekazywane są Stronom bezpośrednio przez podmioty osoby/trzecie, jeżeli ma to związek z bieżącą lub planowaną współpracą.

 2. Informacje, które nie są poufne to:

a) publicznie dostępne w jakikolwiek sposób, bez naruszania zapisów niniejszej Umowy,

b) sporządzone przez Strony samodzielnie, bez wykorzystywania Informacji Poufnych, zostały pozyskane od osoby trzeciej, która nie jest zobowiązana do zachowania poufności,

c) zostały pozyskane przez Strony bez obowiązku ich zachowania w poufności.

 1. W związku z powyższym Strony zobowiązują się bez żadnych dodatkowych warunków, ograniczeń ani zastrzeżeń, że bez zgody drugiej Strony nie przekażą –
  w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie Informacji Poufnych osobom trzecim/podmiotom.

 2. Niniejsze zobowiązanie Stron do zachowania poufności nie jest ograniczone w czasie i obowiązuje również po rozwiązaniu Umowy między Stronami w jakimkolwiek trybie oraz z jakiejkolwiek przyczyny.

 3. Po zrealizowaniu Umowy, Strony zwrócą sobie wszystkie pobrane dokumenty zawierające informacje stanowiące Informacje Poufne.

 4. Strony zobowiązane są do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony, o jakichkolwiek przypadkach usiłowania lub naruszenia wymagań
  i procedur bezpieczeństwa Informacji Poufnych, niezależnie od tego, czy będą to działania celowe czy przypadkowe.

 5. Naruszenie któregokolwiek z obowiązków lub zakazów określonych w niniejszym rozdziale przez którąkolwiek ze Stron, uprawnia każdą ze Stron do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) za każdy stwierdzony i ujawniony przypadek naruszenia. Pokrzywdzony będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, jakie przysługują

Wykonawcy do materiałów użytych w ramach podejmowania działań marketingowych, w tym dokumentów, haseł, grafik, wzorów, katalogów, folderów, broszur, zdjęć, opisów itp., stanowią wyłączną własność Wykonawcy lub są użytkowane przez niego na zasadzie licencji udzielonej przez podmiot uprawniony i nie są przenoszone na Zleceniodawcę w wyniku wykonania Umowy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez Zleceniodawcę materiałów, o których mowa w pkt 1, będzie uprawniało Wykonawcę, do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) za każdy stwierdzony i ujawniony przypadek naruszenia. Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA WYKONAWCY

1. Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2  RODO, Wykonawca informuje, że:

a)  Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zleceniodawcę w toku procesu negocjacji oraz zawarcia Umowy, jest Social Dreams spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrej, ul. Klimczoka 198, 43-360 Bystra, NIP: 9372736564, REGON: 389419750.

b) Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej jak i elektronicznej na adres: rodo@socialdreams.pl.

c) Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia, oraz wykonania umowy i informowaniu
o aktualnym statusie jej realizacji.

d) Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą księgową, prawną Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli jego działalności lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

f) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych, oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

g) Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, w tym przede wszystkim: prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz inne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Korzystania z wyżej wskazanych uprawnień, nie może jednak naruszać praw osób trzecich.

h) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże skutkiem ich niepodania, może być brak możliwości zawarcia lub wykonania Umowy.

j) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Celem umożliwienia realizacji Umowy, Zleceniodawca powierza Wykonawcy w trybie art. 28 RODO,  przetwarzanie danych osobowych Potencjalnych Klientów do przetwarzania. Wykonawca przetwarza wyżej wskazane dane osobowe
w imieniu Zleceniodawcy.

2. Przetwarzanie danych osobowych zostaje powierzone Wykonawcy na czas obowiązywania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do pobrania od Potencjalnych Klientów Zleceniodawcy, prawem wymaganych zgód dotyczących podstaw przetwarzania oraz dopuszczalności przekazania  danych osobowych przekazanych w ramach Lead-ów. Potwierdzenia odebrania wyżej wskazanych oświadczeń (zgód) Wykonawca, na żądanie Kontrahenta przekaże Zleceniodawcy.

4. Spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego
z przepisów RODO, spoczywa na Zleceniodawcy.

5. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe, zgodnie z Umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim RODO, ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Procesor zapewnia, iż zastosował wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w myśl RODO, zwłaszcza w zakresie: zabezpieczenia powierzonych mu danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą,  uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

6. Procesor przetwarzał będzie powierzone dane, w ramach
i w celu realizacji Umowy, na podstawie której Procesor przekazuje Zleceniodawcy dane osobowe.

7. Zleceniodawca powierza do przetwarzania Procesorowi następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy/miejscowość. Wybór kategorii przetwarzania danych osobowych Potencjalnych Klientów, które winny zostać pozyskane przez Wykonawcę oraz przekazane Zleceniodawcy, następuje
w treści Formularza Umowy.

8. Procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

9.  Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.

10. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie
w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 lit b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie obowiązywania Umowy jak i po jej ustaniu.

11. W miarę możliwości Procesor pomaga Zleceniodawcy w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 do 36 RODO

12. Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zleceniodawcy, nie później jednak niż w ciągu 36 godzin od stwierdzenia naruszenia.

13. Zleceniodawca zgodnie z art. 28 ust 3. lit h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Procesora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.

14. Zleceniodawca może realizować prawo do kontroli samodzielnie lub przez osobę upoważnioną.

3. Procesor zostaję poinformowany o kontroli z minimum 7 (siedem) dniowym wyprzedzeniem.

15. Procesor zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę nie dłuższym niż 7 (siedem) dni.

16. Procesor udostępnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

17. Procesor ma prawo powierzyć pozyskane dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania (podpowierzenie) bez zgody Zleceniodawcy. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zleceniodawcy chyba, że obowiązek taki nakłada na Procesora prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

18. Podmiot, któremu Procesor podpowierzył pozyskane dane osobowe winien spełnić te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Procesora w niniejszej Umowie.

19. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za niewywiązanie się ze spoczywających na podpowierzającym obowiązków ochrony danych, w tym za szkody wynikające z niedopełnienia obowiązków Umowy lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Zleceniodawcy, albo wbrew tym instrukcjom.

20. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobom niezgodnie z treścią Umowy,
a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

21. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności sądowym, administracyjnym, dotyczącym przetwarzania przez Procesora danych osobowych określonych w Umowie. Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę.

22. Procesor po wykonaniu Umowy lub jej rozwiązaniu niezwłocznie usuwa/zwraca Zleceniodawcy wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawa państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

X. SIŁA WYŻSZA

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli takie ich niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie jest konsekwencją działania siły wyższej.

2. Strony uzgadniają, że siła wyższa oznaczać będzie każdą okoliczność, która nie mogła zostać przewidziana
w momencie zawarcia niniejszej Umowy i która jest niezależna od woli którejś ze Stron i obiektywnie uniemożliwia Stronom wypełnienie wszystkich lub któregokolwiek z ich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Siła wyższa oznaczać będzie w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, pożary lub inne klęski żywiołowe, działania wojenne lub wojskowe, ataki terrorystyczne, blokady, epidemie i inne podobne zdarzenia naturalne.

3. Strona, która nie jest w stanie wypełnić zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej, zobowiązana jest w ciągu 14 (czternastu) dni pisemnie powiadomić drugą Stronę
o zaistnieniu takich okoliczności. Brak takiego powiadomienia lub opóźnienie w jego przekazaniu pociąga za sobą utratę prawa powoływania się na działanie okoliczności siły wyższej.

4. W trakcie dokumentowanej okoliczności działania siły wyższej, ostateczne terminy wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy zostaną odroczone na czas trwania takich okoliczności. Jednak w przypadku trwania siły wyższej przez okres dłuższy niż 60 dni, każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Nieprzekazanie odpowiedniego powiadomienia pozbawia Stronę prawa do powoływania się na działanie siły wyższej

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nieważność niektórych postanowień Umowy nie powoduje jej nieważności w całości. W takiej sytuacji Strony wykonując prawa i obowiązki winny działać tak, aby w maksymalnym dopuszczonym przez prawo stopniu zrealizować cel nieważnego postanowienia. Jednocześnie Strony podejmą
w dobrej wierze negocjacje celem zmiany wadliwego postanowienia.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony ograniczają do równowartości otrzymanego od Zleceniodawcy wynagrodzenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem, mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania postanowień Umowy Strony deklarują rozwiązywać w drodze polubownych negocjacji; z ostrożności ustalają za organ rozstrzygający sąd powszechny, miejscowo właściwy dla Wykonawcy.

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania siebie o zmianach swoich adresów siedzib i adresów korespondencyjnych, numerów telefonów i faksów, adresów poczty elektronicznej, a także o zmianach ich danych bankowych. Strona, która nie powiadomiła drugiej Strony
o takiej zmianie informacji, ponosi ryzyko niekorzystnych konsekwencji tym spowodowanych.

6. OWU w obecnym brzmieniu, stosuje się do Umów zawieranych od dnia 09.08.2023. roku.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Nie masz CV pod ręką? Zapisz link obecnej strony i wyślij swoje zgłoszenie później. Praca jak i rekrutacja jest w trybie zdalnym. 

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Pamiętaj, aby załączyć swoje portfolio. Portfolio jest wymagana w procesie rekrutacji. Możesz załączyć link lub plik.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

UWAGA. Jako doświadczenie w sprzedaży rozumiemy tylko i wyłącznie pracę w sprzedaży typu Call Center/B2B/D2D nastawione na sprzedaż usług/produktów, a nie szeroko rozumianą obsługę klientów czy sklepy stacjonarne.

Prosimy o dodanie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Pamiętaj, aby załączyć swoje portfolio. Portfolio jest wymagana w procesie rekrutacji. Możesz załączyć link lub plik.

Prosimy o dodanie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

BEZPŁATNA WYCENA

Aby otrzymać bezpłatną wycenę, prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub kontakt telefoniczny.